top of page
large-cargo.jpg
SCIC LOGO PNG WHITE.png
ไทย
SCIC (Thailand) CO.,LTD.
ส่งด่วน
อินเดีย
SCIC Tradex (India) PVT.,LTD.
ส่งผ่านเครื่องบิน
ส่งผ่านเรือ
ONE STOP THAI - INDIA SERVICE

Store the goods with us and start selling online in India

We provide warehouse service for your B2B and B2C business. Specially for Thailand clients who is looking to sell your products in e-commerce platform in India can use fulfilment warehouse services and we will manage all your shipment with hassle free.

Certification

We are Verified by most leading Accociation

DBD-verified.jpg

Trade Registration Office

PEITA_ORG_LOGO.png

Member of PEITA

Thai-India Business Club logo5_edited.jpg

Club Member

Boxes on Conveyor Roller

PRICING STARTING

350 THB / KG

ONE STOP THAI-INDIA SERVICES

Under one roof, Thailand and India logistics services for import and export.

To help you expand your business between the two countries, we offer a full range of services, including courier, air, and sea transportation.

fast and secure

Rapid shipping, quick clearance of taxes The work system is simple to use.

reliable

Transportation can be trusted by customers. The products are collected in our own warehouse.

Customs clearance

A group of professionals provide clearance services with the Customs Department.

convenient
& economical

Simple to reach, reasonably priced product delivery to your door.

smiling-business-lady-working-with-colleagues.jpg
SCIC LOGO PNG WHITE.png

Service Team

We Provide Fully Team Support to Provide Your Easy Step Of Working In INDIA

Our Local Staff Can Provide You Varity of services.

Delivery Service

SERVICE PRICE START

300 THB
FAQ

Frequently Asked Questions

 • 1.
  From time to time on we introduce and launch new products in our network to bring best quality and variety of products for our customers. As Part of a new product launch we ensure that
 • We are Meeting users’ needs:
  A good product launch plan should always put consumers’ needs first and satisfy them the best way possible. An effective way to do this is to survey the market; answer the question, why would someone buy your product? Figure out how your product could solve a problem, satisfy a desire or improve someone’s quality of life. These are all reasons why people buy things. What is your product worth to your customers? Not “worth” in the way of monetary value, but how it adds value to their general state of living. Understanding how your customers justify buying your product is how you can begin a promotion strategy.
 • We always try to know your competition
  What sets your company and your product apart from a similar brand or product? Why should consumers choose your product over the competition? What is it about Dunkin’ Donuts’ coffee that people prefer over Starbucks’? The brand? The flavor? The price? Identify your company’s unique advantages. How can you grab the attention of your audience so they trust that your product will fulfill what other companies can’t?
 • We Make a prototype and test it
  To avoid the risk of investing in a product that is defective before it hits the market, hire beta testers to try it so they can offer feedback on how to improve it, if necessary. This will help your business dodge undesirable customer reviews that may damage your credibility in the industry, causing partners and investors to do damage control in having to justify their involvement with your brand.
 • We Reconfigure our product
  Once we start testing our product and gain feedback from testers, friends, family, colleagues, anyone who can help eliminate the kinks, it’s imperative to adjust accordingly. Making subtle changes here and there can mean a world of difference in the product’s quality. Some of our friends may ask about a feature that we’ve never considered adding, or point out that something isn’t quite working that we can eliminate. Ultimately, our product should “spark joy” and interest; it should be something consumers not just need, but want.
 • We Build anticipation by pre-marketing
  A successful product launch plan is only as good as it makes our marketing department put into it. If we try to build anticipation among our audience by promoting the product prior to launch, the awareness will be more prevalent, helping drive more sales on a new product.
 • We always Build a solid supply chain on a ongoing basis by bringing all on “Process of On-Going Improvement”
  It’s important for business owners to take inventory of their products and ensure they have enough to meet demand. The best way to do this is to establish a manageable supply chain. Work closely with your vendors and ask them what their maximum capacity is for how many units they can provide at one time. Then, collaborate on how to scale production in the event that your product launch yields more demand over supply. Network and share your product
 • We always Consider public feedback post-launch
  If we receive a negative review, we always respond with a positive greeting and provide a short-term solution to address the consumer’s immediate concerns and a long-term solution to ensure future customers won’t encounter the same issues. Addressing reviews and feedback whenever possible demonstrates how invested we are in our product and our customers’ happiness, which, in the end, results in more loyalty and devotion to our brand.
 • 1.
  We manage marketing and sales initiatives on behalf of manufacturers, to ensure the low Operational expenses for SMEs and MSMEs compare to the consistent increase in the bottom line of the companies and partners. We use principles of Theory of Constraints with Decisive Competitive Edge to have WIN-WIN proposition for all the stake holders. We ensure that Marketing management is our discipline which focuses on the practical application of marketing orientation, techniques and methods inside enterprises and organizations and on the management of a our marketing resources and activities. We believe that managing the sales is not merely the coordination of people and resources to effectively produce the desired goal, but it is a on going process of connecting each stakeholders with minimum investment and bring more inventory turns. These long term goals can be wide ranging, however they are generally increased sales volume, contribution to profits, and continuous growth.
 • 1.
  On behalf of our partners, manufacturers and brand owners of variety of products, we create distribution network having streams in conventional distribution, social distribution, and online distribution. We focus on providing multiple inventory turns to increase the profitability for our partners across the complete supply chain.
 • 2.
  We create and keep improving distribution network which is not only seen as the flow of goods from a producer or supplier to an end consumer, but it supports all channels of the distribution on an untiring basis. Our network consists of storage facilities, warehouses, and transportations that support the movement of goods until they reach the end consumer.
 • 3.
  Our distribution partners are of various types like: “Master Distributor, Distributor/Stockiest, Retailers”,“Social Distributors & social business partners” and “online Distributors & retailers”
 • 1.
  Loyalty, Support, Satisfaction, Service, Reliability, Quality, Improvement are not only some of the key words to mention, these are the main pillars of support extended to Partners and customers, with various levels of Guarantees build all across the system . We believe Customer relationship is vital and an ongoing process of managing interactions with existing as well as past and potential distributor, retailers, customers and each stakeholder. It is one of many different approaches that allow us to manage and analyse our interactions with our past, current and potential customers. We uses not only data for analysis about customers’ history with a company to improve business relationships with customers, specifically focusing on customer retention and ultimately driving sales growth but provide a personal touch. One important aspect of this approach is compile data from a range of different communication channels, including various offline and online mediums, telephone, email, live chat, marketing materials and more recently, social media. Through the CRM approach and the systems used to facilitate it, businesses learn more about their target audiences and how to best cater for their needs.

Warehouse & Fulfilment

Explore Market & Travel Guid

Customer Review

" ส่งอินเดียแรกๆ ก็กังวง ไปติดต่อใครก็กลัวเจอปัญหา มาที่ SCIC แล้ว

ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับข้อมูล "

Webpic018.png

คุณอรุณี ผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรด์ ABC

" ส่งอินเดียแรกๆ ก็กังวง ไปติดต่อใครก็กลัวเจอปัญหา มาที่ SCIC แล้ว

ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับข้อมูล "

" ส่งอินเดียแรกๆ ก็กังวง ไปติดต่อใครก็กลัวเจอปัญหา มาที่ SCIC แล้ว

ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับข้อมูล "

Webpic019.png

คุณอรุณี ผู้ผลิตเสื้อผ้าแบรด์ ABC

" ส่งอินเดียแรกๆ ก็กังวง ไปติดต่อใครก็กลัวเจอปัญหา มาที่ SCIC แล้ว

ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้รับข้อมูล "

Webpic020.png
ThaiIndia.biz Get Quatation

Get Quotation

Our Team Will Contact and quote the price.

Thanks for submitting!

 Thai Indiabiz
 Thai Indiabiz
 Thai Indiabiz
bottom of page